Om alle kinderen een passende plek te kunnen bieden zijn er in Nederland samenwerkingsverbanden in de regio gevormd. Scholen van PCPO vallen binnen het samenwerkingsverband RiBA, www.swv-riba.nl . Samenwerkingsverband RiBA omvat vrijwel alle scholen in Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard. Doel van het samenwerkingsverband is het bieden van passend onderwijs voor alle kinderen die in deze regio naar het basisonderwijs gaan. Kijkt u eens op de website voor meer informatie.

Het adres is: SWV RiBA, Kastanjelaan 18H, 2982 CM Ridderkerk. 085-7501070


Via de link RiBA Pl wijzer vindt u de vernieuwde plaatsingswijzer van ons Samenwerkingsverband RiBA. Hierin leest u hoe de aansluiting PO/VO is georganiseerd in het belang van de juiste plaatsing van onze leerlingen op de scholen voor Voortgezet Onderwijs.

Toelichting: Diverse ontwikkelingen in het onderwijs leiden ertoe dat er duidelijke afspraken gemaakt moeten worden tussen het primair onderwijs (PO) en het voortgezet onderwijs (VO).

Basisscholen en scholen voor Voortgezet Onderwijs in Barendrecht, Ridderkerk en Albrandswaard hebben met elkaar gesproken in een werkgroep PO-VO en op regionaal niveau afspraken gemaakt over de overstap van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs. In de afgelopen periode is door deze werkgroep met verschillende vertegenwoordigers uit het Primair en Voortgezet Onderwijs gewerkt aan de nieuwe RiBA Plaatsingswijzer voor het schooljaar 2018-2019. Deze werkgroep heeft contact met de regiegroep van FOKOR ten aanzien van de Rotterdamse Plaatsingswijzer.

We hebben getracht een duidelijke en transparante procedure op te stellen, die alle leerlingen goede mogelijkheden biedt bij de overgang van het Primair naar het Voortgezet Onderwijs. We blijven binnen de kaders van de wetgeving en de richtlijnen die voor de overgang van Primair naar Voortgezet onderwijs zijn geformuleerd door de PO-VO raad.

In het algemeen gelden de volgende uitgangspunten:

  1. De nieuwe procedure moet gelijke kansen bieden aan elk kind om op de school van eerste voorkeur te worden aangenomen, onder voorwaarden dat het om een passend niveau gaat.
  2. De kwaliteit van de advisering en plaatsing moet hoog zijn.
  3. De nieuwe procedure moet transparant zijn.

Bovengenoemde ontwikkelingen en uitgangspunten zijn afkomstig uit de Rotterdamse Plaatsingswijzer. RiBA heeft deze Plaatsingswijzer een ‘eigen kleur’ gegeven, met name ten aanzien van het jaarlijkse tijdpad rondom aanmelden en inschrijven bij het VO.

De vaardigheidsscores bij de RiBA Plaatsingswijzer zijn vanuit Cito I-V exact overgenomen.