Overige documenten

Kinderen zijn leerplichtig en worden dus op vaste tijden en dagen op school verwacht. U kunt in uitzonderingsgevallen vrij vragen voor uw kind. Het is belangrijk dat u zich daarbij goed aan de regels houdt. Afwezigheid zonder geldige reden en/of toestemming is ongeoorloofd schoolverzuim en moet door de directeur gemeld worden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Ridderkerk.

Voor meer informatie verwijzen we naar het document hiernaast: Informatie over leerplicht

Verlofaanvragen moet u schriftelijk indienen bij de directeur. Als u vrij vraagt in verband met vakantie, dan moet dat tenminste zes weken van tevoren.

Het formulier (aan de linkerkant) kunt u uitprinten en ingevuld inleveren op school. Als dit niet mogelijk is, kunt u ook een formulier op school halen.

Het kan voorkomen, dat uw kind gezond naar school gaat en tijdens de schooluren ziek wordt, zich verwondt, door een insect gebeten wordt of iets dergelijks. Als de situatie daar om vraagt, zal de school altijd contact opnemen met de ouders, verzorgers of met een andere door hen aangewezen persoon. Een enkele keer komt het voor, dat deze personen niet te bereiken zijn. Als dit zo is, zal de leerkracht telefonisch een arts consulteren.

U ontvangt bij de inschrijving een formulier, waarin u daarvoor toestemming geeft en aan kunt geven, waarvoor uw kind overgevoelig is.

Voor het onder schooltijd verstrekken van medicijnen en/of het door leerkrachten laten uitvoeren van medische handelingen is een protocol opgesteld. Dit protocol bevat procedures en brengt de wederzijdse verantwoordelijkheden in beeld. U kunt het protocol vinden aan de linkerkant van deze pagina. Indien u vragen heeft over deze zaken, of een verzoek daartoe wilt doen, dient u contact op te nemen met de directeur.

Hoofdluis is helaas een fenomeen, dat binnen de basisschool voorkomt. Het is een misvatting, dat hoofdluis te maken heeft met een gebrek aan hygiëne. Als school willen we er alles aan doen om hoofdluis te bestrijden.

Na elke vakantieperiode van minimaal één week, dus 5x per jaar, worden alle leerlingen door vrijwilligers gecontroleerd op de aanwezigheid van hoofdluis. Deze vrijwilligers worden aangestuurd vanuit de directie en ondersteund vanuit de GGD Rotterdam-Rijnmond. Uiteraard wordt verwacht dat de vrijwilligers discreet met de uitkomsten van het onderzoek omgaan.

Ouders, die geen toestemming geven voor deze controle, zijn verplicht de controle thuis uit te voeren. Wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht?