Medezeggenschapsraad (MR)

Aan iedere school van onze stichting PCPO is een medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad is bij wet ingesteld. Via deze raad is de medezeggenschap van hen (ouders en personeel) die bij de school betrokken zijn, geregeld. De MR geeft advies of instemming over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. In de MR zitten vertegenwoordigers van de ouders en het personeel.

Op CBS De Regenboog vertegenwoordigen Rozemarijn Moonen, Hilda Zomerhuis en Maartje Verbree (secretaris) de ouders. Het personeel wordt vertegenwoordigd door Wiebe Steenstra (voorzitter), Merel van der Wal en Dorien Prins. De MR komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar. Ouders en onderwijzend personeel zijn vrij om via de MR-vertegenwoordigers onderwerpen ter bespreking in te dienen. Verder worden de onderwerpen en beleidsstukken, die via de directie worden ingebracht, besproken. De directeur van de school kan bij de MR-vergaderingen aanwezig zijn als adviseur. De MR-vergaderingen zijn openbaar. U kunt de MR leden mondeling, maar ook via de mail bereiken via het mailadres: regenboog_mr@pcpobr.nl

GMR

In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) worden onderwerpen die voor alle scholen van de stichting van belang zijn besproken. De GMR is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ouders en het personeel van de 11 scholen. Twee MR leden, Merel van der Wal en Rozemarijn Moonen, vertegenwoordigen hierbij CBS De Regenboog. De GMR neemt o.a. besluiten over belangrijke zaken zoals het bestuursformatieplan, het taakbeleid, schorsing en verwijdering en de klachtenregeling.