Medezeggenschapsraad (MR)

Aan iedere school van onze stichting PCPO is een medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad is bij wet ingesteld. Via deze raad is de medezeggenschap van hen (ouders en personeel) die bij de school betrokken zijn, geregeld. De MR geeft advies of instemming over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. In de MR zitten vertegenwoordigers van de ouders en het personeel.

Op CBS De Regenboog vertegenwoordigen Rozemarijn Moonen, Hilda Zomerhuis en Maartje Verbree (secretaris) de ouders. Het personeel wordt vertegenwoordigd door Wiebe Steenstra (voorzitter), Merel van der Wal en Dorien Prins. De MR komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar. Ouders en onderwijzend personeel zijn vrij om via de MR-vertegenwoordigers onderwerpen ter bespreking in te dienen. Verder worden de onderwerpen en beleidsstukken, die via de directie worden ingebracht, besproken. De directeur van de school kan bij de MR-vergaderingen aanwezig zijn als adviseur. De MR-vergaderingen zijn openbaar. U kunt de MR leden mondeling, maar ook via de mail bereiken via het mailadres: regenboog_mr@pcpobr.nl

De GMR behartigt de belangen van alle leerlingen, ouders en personeelsleden van alle 11 scholen binnen de stichting. Daarmee houdt de GMR zich dus bezig met bovenschoolse zaken waar de MR haar focus heeft op vraagstukken op schoolniveau. Daarmee is de GMR een belangrijke gesprekspartner voor de directeur bestuurder, het bestuursbureau en de Raad van Toezicht. 

De GMR heeft in totaal 12 zetels; 6 voor de oudergeleding (ouders en verzorgers) en 6 voor de personeelsgeleding (leerkrachten en andere medewerkers van PCPOBR). GMR- leden worden, door de leden van de MR-en, in persoon benoemd.

De vergaderingen van de GMR zijn openbaar, net als de agenda's en notulen. Het vergaderschema en de stukken van de GMR, vind je hier.

Wil je meer informatie over de GMR of heb je interesse om zitting te nemen in de GMR? Klik dan hier voor verdere informatie of neem contact op via gmr@pcpobr.nl