Ons onderwijs

Onze school is een christelijke school voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). 

Een school in beweging! We willen een school zijn, die de ontwikkeling van kinderen steeds beter volgt en stimuleert. Er zijn grote verschillen qua niveau en tempo van ontwikkeling bij onze leerlingen en daarom werken wij zoveel mogelijk met open leerdoelen, waaraan ieder kind zich kan ontwikkelen. We weten namelijk dat je het beste leert als je jezelf competent voelt (voelt dat je het kunt), en dat wát je doet zinvol en betekenisvol is. De leerkrachten scheppen daarom een omgeving waarin kinderen zich veilig en plezierig voelen (relatie), worden uitgedaagd, zich betrokken voelen en gaan leren. 

De leerling leert keuzes te maken en werkt zelf actief mee om kennis op te bouwen (autonomie) m.b.v. leeftijdgenootjes (samenwerken, van elkaar leren) en van de leerkracht. Het presenteren van eigen werk van de leerlingen staat bij ons hoog in het vaandel. Tijdens de presentatie kring wordt het gemaakte werk aan de groep gepresenteerd en kunnen de medeleerlingen hierop reageren, door het stellen van vragen of door aan te geven hoe zij vinden dat hun klasgenoot met de gegeven opdracht aan de slag is gegaan. Een belangrijk leermoment! 

We werken op CBS De Regenboog rond thema’s en proberen daar zoveel mogelijk alle vakgebieden in te betrekken. Zo zijn er al heel wat vorderingen gemaakt in de afgelopen jaren. In de onderbouw worden de vakken taal en lezen volledig aan het thema gekoppeld. Voor rekenen wordt de methode ‘Wereld in getallen’ gebruikt en, waar mogelijk, worden rekenlessen aan het thema gekoppeld. In de bovenbouwgroepen worden de wereldoriënterende vakken aardrijkskunde, historisch besef en biologie gekoppeld aan het thema. Het werken met een planbord is één van de middelen om onze visie in de praktijk te brengen. De leeractiviteiten op allerlei gebieden worden in groep 1 t/m 4 aangeboden via het planbord. Een manier om zèlf te kiezen wanneer je wat doet. Een planning maken, zodat je het verplichte werk afkrijgt: stukje zelfstandigheid, motivatie en eigenaarschap. In de bovenbouwgroepen wordt hierop voortbouwend gewerkt met weektaken. De kinderen krijgen hun opdrachten en plannen zelf wanneer zij hun taken uitvoeren. 

De kinderen kunnen vanaf groep 1 spelenderwijs aan de slag met het touchscreen en de Chromebooks. Op deze manier wordt ook op school kennis gemaakt met diverse digitale middelen en mogelijkheden. De leerlingen werken vanaf groep 3 regelmatig met de Chromebooks, die in het eigen lokaal of op een andere werkplek worden ingezet. Er kan informatie worden opgezocht, er kunnen allerlei teksten worden verwerkt en er worden presentaties gemaakt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Google Apps For Education. Daarnaast hebben we allerlei educatieve software in gebruik, waarmee leerlingen leerstof kunnen oefenen en herhalen. 

We hebben een uitgebreide mediatheek. De kinderen krijgen minstens één keer per week de gelegenheid om zelfstandig of indien nodig onder begeleiding, boeken uit te kiezen: prentenboeken, eerste leesboeken, spannende boeken maar ook informatieve boeken die alles te maken hebben met het thema waarover gewerkt wordt. 

Alle groepslokalen (groepen 1 t/m 8) en de personeelskamer zijn voorzien van digitale schoolborden of touch- screens waarmee we ons onderwijs op een moderne manier aanbieden. We hebben onze visie en plannen voor de nabije toekomst beschreven in het schoolplan 2019-2023. Op school ligt hiervan een exemplaar ter inzage. 

Enkele aandachtspunten uit het schooljaarplan voor 2022/2023: 

  • We werken voor het 3e jaar met ‘Kwink voor sociaal-emotioneel leren’; we geven lessen om de sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen te versterken. Het zelfvertrouwen, de veiligheid en de groepsdynamiek staan centraal, waardoor we beter kunnen inspelen op het gedrag van de kinderen. 

  • We vervolgen de uitvoering van het plan vanuit het Nationaal Programma Onderwijs, waarvoor nog 1½ jaar extra gelden ter beschikking komen. Het doel is om opgelopen vertraging qua brede ontwikkeling van de kinderen in te lopen. Onze schoolscan en bevindingen zijn de basis voor de gekozen interventies. 

  • We continueren de groepsbezoeken en de nascholing voor het OGO onderwijs, zodat de nieuwe leerkrachten kennis en vaardigheden opdoen en de andere teamleden hun kennis opfrissen. 

  • We vergroten onze kennis en vaardigheden bij het signaleren van en het onderwijsaanbod voor leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn. 

  • We voeren het taalplan ontwikkelingsgericht onderwijs in. 

  • We starten in groep 6 met een nieuwe methode voor spelling: Staal. 

  • We voeren voor groep 1 t/m 8 de nieuwe methode ‘Join In’ in voor Engels. 

  • We ontwikkelen ons conform het plan van aanpak, samen met de huidige partners, tot een Kindcentrum.