Van PO naar VO

We vinden het heel belangrijk dat elk kind op de juiste plaats terechtkomt. In groep 8 besteden we veel aandacht aan het kiezen van een goede school voor uw kind. We bekijken wat uw kind kan en waar zijn /haar belangstelling ligt, aangevuld met de opbrengsten van HOREB en ons IEP-LVS. Als school geven we u een advies, maar als ouder hebt u een belangrijke stem. 

Schooladvies
De groepsleerkrachten hebben natuurlijk een goed beeld gekregen van uw kind en zullen kijken naar de kwaliteit van het dagelijkse werk, de capaciteiten, de interesse, het doorzettingsvermogen en de toewijding. Deze gegevens worden naast de opbrengsten uit het leerlingvolgsysteem gelegd en zijn minstens zo belangrijk als het beeld dat eind april uit de IEP Eindtoets naar voren komt. De leerkracht zal dit met u bespreken. Een enkele keer komt een kind in aanmerking voor LWOO; Leerweg Ondersteunend Onderwijs. Hiervoor zijn vaste procedures, die met de betrokken ouders en leerlingen zorgvuldig doorgesproken worden. 

IEP Eindtoets
De IEP Eindtoets geeft in principe een beperkt beeld van uw kind. De toets meet alleen kennis en inzicht en laat bijvoorbeeld niet zien of het kind een bijzondere belangstelling heeft en of het bereid is elke dag een aantal uren huiswerk te maken. 

Ook kan het kind door de spanning van het moment minder goed presteren (zie ook hoofdstuk 5.1 in de schoolgids). 

Inschrijving VO
Als ouder hebt u zelf ook een beeld van de mogelijkheden die er zijn voor uw kind. 

Het kan zijn, dat u het niet eens bent met het advies van de school. In dat geval komen op het inschrijvingsformulier zowel de wens van de ouders als het advies van de basisschool te staan. De toelatingscommissies van de voortgezet onderwijsscholen moeten met het bindend advies van de basisschool akkoord gaan. Na het uitbrengen van het advies en het overdragen van de onderwijskundige rapporten, zal de toelatingscommissie van de school voor Voortgezet Onderwijs soms nog willen overleggen met ouders en/of de leerkracht. Het duurt enkele weken voor u hoort of uw zoon of dochter geplaatst is. Uw kind wordt daarna meestal uitgenodigd voor een kennismakingsochtend of -middag. 

Schooladvies
Met betrekking tot de procedure Basisonderwijs en Voortgezet Onderwijs is met de invoering van de verplichte Eindtoets een belangrijke verandering opgetreden. 

Het betreft het heroverwegen van het schooladvies. U vindt hier de tekst zoals vermeld op de site van het Ministerie onder het kopje ‘Heroverwegen schooladvies’: 

‘Het schooladvies is vanaf 2015 leidend bij de plaatsing van leerlingen in het VO. Dit is wettelijk vastgelegd. Als een leerling de eindtoets PO beter maakt dan de school gezien het schooladvies verwachtte, dan zal de basisschool het schooladvies heroverwegen. De basisschool is verantwoordelijk voor deze heroverweging, bij voorkeur in overleg met de ouders/verzorgers. De heroverweging kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar er kan ook beslist worden dat het schooladvies niet wordt aangepast. Soms is het resultaat van de Eindtoets PO minder goed dan verwacht. In dat geval mag de ontvangende school het schooladvies niet aanpassen.’ 

Onderwijsmarkt
Om u en uw kind voor te bereiden op de overgang naar de nieuwe school, organiseert een aantal scholen voor Voortgezet Onderwijs in november een onderwijsmarkt. 

Hier kunt u zich met uw zoon of dochter oriënteren. 

Wij bezoeken het Farel College met alle leerlingen van groep 8 omdat het een Christelijke school voor Voortgezet Onderwijs is, waar veel van onze kinderen naar toe gaan. De school heeft afdelingen voor VMBO, HAVO en VWO. 

We adviseren u om daarnaast Open Dagen van de VO scholen te bezoeken om een goede keuze voor het vervolgonderwijs te kunnen maken. 

Afscheidsavond
De kinderen en leerkracht van groep 8 organiseren, met hulp van ouders, in de laatste schoolweek een feestelijke afscheidsavond waarop de leerlingen een door hen ingestudeerde musical opvoeren. Op deze avond neemt het team ook afscheid van de kinderen en ouders.