Stichting PCPO

CBS De Regenboog hoort bij de stichting PCPO Barendrecht & Ridderkerk. PCPO beheert 11 basisscholen met 14 locaties en staat voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor allen die onze christelijke grondslag respecteren.

Liefde voor God, het kind en de naaste inspireert ons. Zo richten wij ons op de ontwikkeling van de talenten van de individuele kinderen en creëren wij een stimulerend en veilig leerklimaat binnen de stichting. Het voorleven van onze christelijke identiteit is uitgangspunt voor alle activiteiten binnen de stichting.

Op onze scholen wordt er verteld uit de Bijbel, bidden wij met de kinderen, worden christelijke liederen gezongen, worden de christelijke feesten gevierd, gaan wij in op belangrijke gebeurtenissen die in het leven van de kinderen plaatsvinden, kijken wij wat het christelijk geloof in zo’n situatie kan betekenen en wordt nagedacht hoe wij omgaan met elkaar, met de natuur en de wereld vanuit een christelijk perspectief.

De scholen van de stichting bieden een rijke en stimulerende omgeving, waarin aandacht is voor alle ontwikkelingsaspecten van kinderen: cognitieve, sociaal-emotionele, fysieke en creatieve. Bij al deze aspecten wordt uitgegaan van geloof en vertrouwen in kinderen, het bieden van individuele uitdaging en ondersteuning. De nieuwe kerndoelen voor het basisonderwijs zijn richtinggevend. Voor elk kind geldt het voor hem hoogst bereikbare niveau als doelstelling.

De leerkrachten van de scholen werken als team samen aan onderwijsvernieuwing op basis van planmatige kwaliteitszorg. De ontwikkeling van de school is vastgelegd in het schoolplan.

Het bestuur heeft een bestuurskantoor ingericht. Hier is tevens het secretariaat van de stichting gevestigd. Adres: Achterom 70, 2991 CV  Barendrecht / Postbus 217, 2990 AE  Barendrecht.

Telefoon:  0180-620533     Website:  www.pcpobr.nl    e-mail: info@pcpobr.nl